Velikonoční Triduum (16.-20.4. 2003, Krnov)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Velikonoční Triduum (16.-20.4. 2003, Krnov)

Jeden z účastníků se vyslovil, že toto setkání prožil nejhlouběji z celé dosdavadní oázové formace.

Společné prožití Tridua, jakožto poprvé vůbec v našich podmínkách uskutečněné, těšilo se, středou počínaje, stále rostoucímu zájmu počtu účastníků. V pátek tento dosáhl hodnoty 20 a na tom setrval až do neděle. Krom počtu účastníků, byl potěšující i počet oblastí, z kterých se tito do Krnova ku společné oslavě Kristovy oběti vybrali, zvláště potěšující byla účast několika lidů z čech, zvláště překvapující pak hojná účast z oblasti Třinec-Vendryně.
Samotný program započal se úvodní konferencí o 10 hodině na Zelený čtvrtek, poté, pro šťastlivce, kteří měli to potěšení již být přítomni, byla příležitost ke svátosti smíření. Poté jsme se usmířili i se svými žaludky a po obědě jsme se všichni nějakým způsobem zapojili do přípravy večerních obřadů liturgie Zeleného čtvrtku, které začaly o 17-té hodině a slavili jsme je, jako ostatně i v dalších dnech, v kapli kláštera společně s místním společenstvím se snahou projevit se co nejvíce jako hnutí liturgické obnovy. V tomto úsilí obvzláště vynikla schola. Po slavení eucharistické oběti na památku Poslední večeře jsme se ve vzpomínce na ni i slavnostně navečeřeli a odebrali jsme se do kaple, abychom bděli spolu s Kristem, adorovali ho a rozvažovali nejprve o ustanovení eucharistie a poté o jeho úzkosti a odevzdání se do vůle Otce - nejprve do 23. hodiny společně a poté jsme se po hodině střídali ve skupinkách.
Velký pátek jsme zahájili raními chválami a modlitbou se čtením, dopoledne jsme pak ještě v jedenáct hodin, podle svědectví účastníků řádně do hloubky, prošli křížovou cestu, kterou jsme si sami připravili. Po ní následovala modlitba uprostřed dne. Odpoledne, kolem třetí hodiny odpoledne, jsme se pak ve společenství Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně pomodlili desátek růžence, načež jsme si pak v konferenci něco řekli o večerních obřadech liturgie Velkého pátku, přičemž tato nám velmi pomohla prožít tyto obřady s jasným vědomím, že kříž je znamením vítězství. Večer jsme pak, mírně zmoženi postem, usilovali adorovat Krista a jeho kříž.
Ráno na Bílou sobotu, osvěženi nezvykle dlouhým spánkem, jsme opět započali den raními chválami a modlitbou se čtením, poté následovala konference, která měla za cíl připravit nás na obřady katechumenů - Effatha, přijetí Vyznání víry a obřad přijetí křesťanského jména, jež jsme měli sami zakusit. Obřad Effatha stal se součástí modlitby uprostřed dne, jeho cílem bylo otevření uší katechumena pro slyšení a úst pro zvěstování Boží zvěsti. Po něm, už s otevřenými ústy, jsme vyznali svou víru. Obřad přijetí křesťanského jména byl spojen s modlitbou nešpor, přičemž při něm každý katechumen nejprve vyslovil své jméno, poté poděkoval za to, jaký projev, či smysl má jeho jméno v jeho životě a na závěr jsme se všichni pomodlili krátké litanie ke svým křestním patronům. Ještě před nešporami jsme absolvovali konferneci, jež nás uvedla do obřadů Velké noci, jež jsme začali slavit o 21. hodině. Vrchol celého tridua jsme prožili opravdu slavnostně a na společné agapé, které následovalo, jsme všichni šli s velikou radostí a pokojem, které dává pouze Pán. Společné radování a sdílení se trvalo pak pro některé až do krásného prosluněného rána nedělě Zmrtvýchvstání.
Tu jsme začali opět, jako předchozí dny, ranními chválami a modlitbou se čtením, přičemž po nich jsme se začali velice zvolna rozprchat. Dopoledne jsme slavili, již tradičně, mši svatou s rodiči a dětmi, pak jsme se pomodlili modlitbu uprstřed dne, po níž následoval slavnostní oběd, který připravil, ostatně jako i většinu předchozích výborných jídel, bratr Vendelín. Po něm přišla najvětší vlna rozprchání, odjela Praha, většina Třince, kousek Olomouce, po chvílích společné rekreace pak slza loučení skanula na zbytek Místku. Večerními nešporami, které jsme prožili již ve značně okleštěné sestavě, jsme pak zakončili úplné Triduum, načež jsme se rozprchli docela.

Zůčastnění: o. Josef; Alenka, Jitka, Petra (pha+..); Jana Frau, Janka, Lenka, Maruška Kol., Jaroušek (f-m+..); Ania, Berny, Kuba, Rysio, Zuzka, Daniela (tri+..); Jitka, Jirka, Lukáš, Píšťalka, Vašek (olo+..);
(kvapočka)


Počet zobrazení: 2159,  Datum vydání: 26.04.2006  23:26:43
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)