Oáza modlitby (31.1.-3.2. 2002, Cvilín)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 28. září  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza modlitby (31.1.-3.2. 2002, Cvilín)

Musíme být hlavně milosrdní k druhému, pokorní a schopni odpustit.

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné.
Jedině on koná veliké divy, jeho milosrdenství je věčné.
Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné.
(z žalmu 136)

Ve čtvrtek večer, ještě v oslabeném počtu, jsme zahájili oázový program, který, ač byl rozložen do více dní, byl značně hutný a přinesl mnoho podnětů a kopu potěchy a povzbuzení, modlitbou večerních chval, již jsme se snažili nejen tentokrát, ale po celé setkání, prožívat poněkud slavnostněji, abychom naplnili fakt, že Hnutí Světlo-Život je hnutím liturgickým, a adorací.
Páteční den jsme započali ranními chválami, snídaní a stánkem setkání (2P 1,3-11), poněmž následovala konference na téma konfliktů a jejich řešení (Související odkaz: Agresivní chování). Rozdělili jsme se na 3 skupinky a každá si připravila scénku s nějakým konfliktem (k. mezi učitelem a žáky kvůli nespravedlnosti; k. mezi dvěma přáteli kvůli prozrazenému tajemství; k. mezi rodiči a dcerou, která přišla pozdě domů). Poté jsme se dělili tím, co nás kde oslovilo, co se nám v které sénce nezdálo či zdálo, co bylo dobře a co zas ne, a hlavně, zda-li měl daný konflikt řešení. Na závěr jsme dospěli k závěru, že k tomu, abychom dokázali řešit konflikty, musíme být hlavně milosrdní k druhému, pokorní a schopni odpustit. Jako model řešení nám posloužilo podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32). Den pak pokračoval modlitbou uprostřed dne, obědem, a procházkou. Pak následovala mše svatá, před níž jsme naslouchali a dělili se Božím slovem, při níž jsme zprvu neslyšeli, poté statečně přehlíželi vetřelce u kostelních vrat, ze kterých se nakonec vyklubal Daniel se zbytkem Třinca, a po níž jsme se navečeřeli, pomodlili nešpory a den jsme zakončili adorací před vystavenou Nejsvětější svátostí litaniemi, jelikož byl první pátek v měsíci, a modlitbou díků a proseb.
V síle a nadšení dne minulého jsme započali sobotu v maximálním počtu 18 oázáků klasickým programem, přičemž na stánku setkání jsme rozjímali text 1J 3,13n ("Láska zankem nového života"). Na ten přímo navazovala konference na téma "Miluj a čiň, co chceš (sv. Augustin)", kdež jsme si nejprve ve dvojcích vyzkoušeli svou zodpovědnost a důvěru, když jeden ze dvojice se stal autem (měl zavázané oči) a druhý jeho řidičem, poté jsme, stejně jako předešlého dne ve skupinkách, výtvarně ztvárnili tři úseky velepísně lásky (1Kor 13), kteroužto jsme si, po důkladné debatě o lásce a zodpovědnosti, na závěr vyslechli. A pak byl oběd a poté procházka, na které si každá skupinka připravila něco na večer nové kultury. Poté byla "hora media" (modlitba uprostřed dne) a dělení se Božím slovem v kostele, odkuď jsme se přesunuli do klášterního kostela na sváteční mši svatou a nešpory. Pak jsme se odebrali zpět na Cwilín, kde jsme chutně povečeřeli a mile se potěšili při večeru nové kultury, kdež byla mimojiné, v poněkud neznámém světle:-), vylíčena jedna scéna ze života patrona studentstva - svatého Josefa Kupertinského. Závěr dne byl opět vyhrazen Pánu při adoraci, která, jak se při závěrečném svědectví ukázalo, pronikla leckomu až do morku kostí, a která byla zakončena modlitbou spontánně modifikovaného žalmu 136.
Nedělní den se už nutně odlišoval od ostatních, například tím, že mše svatá byla už ráno a byla spojená s modlitbou ranních chval. Po snídani a stánku setkání pak následovalo dělení se Božím slovem a v návaznosti pak hodina svědectví, kterážto byla opravdovým svědectvím o tom, že Pán v nás, při tomto setkání mocně působil. Inu a pak byl oběd - a ten konec jako vždycky:-).

Zúčastnění: Daniela, Gabča, Daniel, Kuba (Třinec+-); Alča, Janka, Lenka, Majka (Místek+-); Martina, Lukáš, Vašík, (Olomouc); Anetka, Jarmila, Maruška, Věrka, Zuzka, Jaroušek.
(kvapočka)


Počet zobrazení: 1496,  Datum vydání: 26.04.2006  22:55:10
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)