XXXVI Kongregace odpovědných v Hnutí Světlo-život
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

XXXVI Kongregace odpovědných v Hnutí Světlo-život

(Jasná Hora 27.2. - 1.3.2004) Pár fotek z tohoto setkání najdeš v rubrice "Fotky".

Na letošní setkání přijeli o.Jozef, o.Jan, s.Siarda a Libuše. Setkali jsme se tu nejen s obrovským množstvím polských moderátorů a animátorů, ale i bratry a sestrami z Carlsbergu, Ukrajiny a Turkmenistánu.
Setkání začalo v pátek mší sv. a křížovou cestou v kapli Matky Boží. Druhý den jsme vyslechli několik velmi dobrých přednášek na téma diakonie (služba), které je tématem letošního roku. Vystoupil zde R. Litwińczuk, M. Kiedzik, I. Chłopkowska. Odpoledne jsme pracovali ve skupinách, kde jsme si sdělovali navzájem své zkušenosti ze služby v Hnutí. Odpoledne jsme se zúčastnili mše sv., kterou koncelebrovalo cca 120 kněží s o. biskupem Długoszem. V neděli jsme vyslechli krásné svědectví spolupracovnice o. Blachnického, S. Orzet, jeho osobního řidiče i několika manželských párů, kteří spojili svůj život s Hnutím a našli zde svou cestu. Večer jsme strávili s Anežkou, kterou mnozí znají z oázy III° (Řím 2003). Nedělní dopoledne zakončil o. arcibiskup Michalik přednáškou "Sloužit evangeliu naděje", která byla inspirována dokumentem Ecclesia in Europa. Přijetím Deklarace a závěrečným slovem generálního moderátora bylo setkání oficielně ukončeno. Odpoledne jsme se sešli na závěrečné mši sv. s o. arcibiskupem Michalikem. Celé setkání bylo velmi radostné a neslo se v duchu naděje, společného hledání Boží vůle a vzájemného naslouchání.
Několik myšlenek:
Boží Syn je pro nás vzorem služby. Ježíš Kristus nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil. Slova nestačí - Ježíš klečí před apoštoly a umývá jim nohy…. Omývání nohou a ustanovení Eucharistie - dal jsem vám příklad, to čiňte na mou památku - to je skutečná služba.
V perspektivě služby stojí vždy kříž. Vláda službou potřebuje projít utrpením, aby se stala skutečnou službou nezištné lásky. Ježíšova služba vede až k tomu, že za člověka položí svůj život, aby ho zachránil.
Nejsvětější Trojice nám dává příklad diakonie, jejich vzájemný vztah dávání a přijímání lásky v jednotě a věrnosti. Ježíš Kristus - Sluha se stal člověkem proto, aby mohl sloužit člověku, přišel sloužit těm, kteří se na službu připravují. Každý z nás musí odkrýt své dary a jimi sloužit. Každý je za to zodpovědný, aby mohl budovat Tělo Ježíše Krista - Církev. Ježíš přišel plnit vůli Otce. My bychom měli rezignovat ze svých "pravd" a hledat také vůli Otce.
Přijali jsme Ježíše jako Spasitele, ale musíme ho ještě přijmout jako svého Pána, aby proměnil náš tělesný život v duchovní. Ve "všedních" dnech je třeba se stále vracet ke své "první" lásce - Ježíši, do doby, kdy jsme byli nadšení, kdy jsme se hrnuli do služby.
Naše služba však nemusí být "čistá". Je tu stále naše já, naše trpitelství, sebelítost, pýcha aj. Služba je proces umírání - už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Služba, kterou konám už není podle mě, ale podle vůle Otce. Je spojená s pokorou - už nejsem pánem svého času, můj čas plánuje Pán. Vede mě tak k větší otevřenosti, důvěře i pokoře.
Je dobré dát šanci druhým a nedělat všechno, i když to ten druhý udělá hůře, ale musí dostat šanci se to naučit. Každý má jiné talenty, nemůžeme chtít, aby ostatní byli jako my. Aby pracovali stejně.
Málo lidí slouží - je to nepochopení charismatu služby. Pomáháme-li jiným, pomáháme tím především sami sobě. Panna Maria se od chvíle svého neposkvrněného početí stává plně oddanou služebnicí Páně. Svou sjednocenost s Ježíšem dokonává pod křížem. Je nejdokonalejším vzorem nového člověka - realizuje sebe v dávání sama sebe.
V Novém zákoně se můžeme setkat nejen s řeckým slovem diakonos = sluha, ale i dulos = nevolník. Zde se jedná o službu pro druhé, neustálé vycházení k druhému, služba bez hranic, charakterizovaná oddaností, vydaností sebe sama.
Služba člověka musí být spojena s nasloucháním Božímu slovu (mou matkou, sestrou jsou ti, kteří Boží slovo slyší a podle něj jednají… - pokorné a plné naslouchání Božímu slovu má přednost před diakonií (viz Marta vers. Marie)). Obojí je nutné a v tomto sledu se má také objevit ve formaci. Matka Boží o sobě říká "jsem služebnice Pána" (dulos=nevolnice). Nejprve naslouchá, potom jedná.
Kruciáta - to znamená stát pod křížem s Marií a vytrvat. Stát pod křížem znamená prosit o lásku, mít solidaritu s člověkem nesvobodným. Bohu nepřekážejí naše slabosti, ale naše pýcha. Stát pod křížem znamená přijmout své slabosti, slabé spolupracovníky, umět s nimi pracovat.
Naším úkolem je pomoci druhým setkat se s láskou Ježíše Krista. Jaká je moje služba? Následuji vzor Ježíše Krista - Sluhy? Je má služba bez hranic? Jsou mé úmysly sloužit skutečně "čisté"?
Zúčastnění:o.Jan,o.Jozef,s.Siarda,Libuše
(s.Siarda)
Počet zobrazení: 1494,  Datum vydání: 27.04.2006  00:05:13
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)