COM 2007
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

COM 2007

Duch svatý jako kdyby nad námi všemi roztáhl svá křídla lásky, pokoje a radosti.

Drazí přátelé Ducha Svatého. Centrální Oáza Matka v Hradci Králové je oázová akce otevřená pro všechny zájemce. Janča, Renda a já Miška z Chorebu jsme tuto pozvánku přijaly a vydaly se přes 200 km do Čech. V Hradci nás čekalo nadstandardní vybavení pokojů (nejvíce mě překvapila televize). Jedním z prvních společných bodů bylo slavení oázové mše sv. v kapli Nového Adalbertinu, kde jsme byli ubytováni. Sjížděli jsme se pomalu a tak nás bylo zatím 7 a otec Jan. V modlitbách jsme vyprošovali milosti pro letní oázy. Po duchovním pokrmu jsme šli nasytit i tělo a dělili jsme se, co se povedlo a nepovedlo v uplynulém roce. Hospodin hodně žehnal a tak se dařilo mnoha akcím. Při večerní adoraci jsme rozjímali texty sobotní vigilie. Cestování nás unavilo, tak jsme dali prostor silentiu a spánku. Na noční oblohu se přihnala bouřka a blesky a tak mě to víc uvádělo k zamyšlení nad hříchy a smyslem svátosti smíření, kterou jsem následující den přijala a nejen já. Noc rychle uběhla a píseň: „Ráno, celý den, andělé nade mnou bdí, můj Pane,…“ nás uvedla do sobotního dne, který obsahoval bohatý program. Zpívané ranní chvály v kapli a snídaně nám dodaly patřičné síly. Při stánku setkání jsme rozjímali a tím i ukončili Novénu – prosby o Ducha Svatého. Následující katecheze otce Jana nám přiblížila život s Duchem Svatým a uvedla do nového tématu roku 2007: „JDĚTE A HLÁSEJTE“. V prameni a vrcholu křesťanského života (tj. mše sv.) jsme se dotýkali nebe a radovali se z přítomnosti církve. Vynikajícími špagetami, které z lásky připravila Janča, jsme nasytili tělo a dali si krátkou siestu. Odpoledne jsme se začali rozrůstat a celkem nás přijelo 13 (otec Jan, Líba, Bětka, Katka, Lucka, Anežka Bubu, Janka Frau, Janča, Renda, Miška, Brouček, Michal, Petr a na vigilii také Viktor). Rozdělili jsme se na dvě skupinky. Schóla, která pilně cvičila zpěv a druhá měla na starosti lektorství a také čas pro vycházku ven. V 18:30 byla v katedrále Svatého Ducha mše sv. s udělováním svátosti biřmování, kterou přijalo 26 lidí. Já a Renda jsme se jí zúčastnily. „Byla to veliká nádhera a milost, být svědky tak veliké události v předvečer slavnosti seslání Ducha sv. v katedrále Svatého Ducha., kdy tolik mladých lidí se rozhodlo přijmout pečeť darů Ducha sv. jenž je svátostí dospělosti. Při tomto udělování jsme vzývali písněmi Ducha svatého. Myslím, že Duch svatý se v tomto okamžiku dotkl každého z nás až jsem měla pocit jako kdyby nad námi všemi roztáhl svá křídla lásky, pokoje, radosti?“ (Renda). V tomto čase také v kapli probíhaly nešpory, byla večeře a poslední přípravy na vigilii. Zvony odbily 21. hodinu a nastala dlouho očekávaná noc s prosbou o vylití Ducha Svatého. Vigilii si připravilo naše Hnutí Světlo – Život, vedl ji otec Jan a byla přístupná všemu lidu. Lidi postupně přicházeli, až nás bylo okolo 60 a jedním z nejvýznamnějších byl biskup Dominik Duka:o). Katedrála, jak svou cihlovou architekturou, tak i bohatým interiérem, vyzývá k modlitbě. Svatodušní vigilie měla tyto části: Liturgii slova, obnova svátosti biřmování a požehnání oleje. Liturgie slova se skládala z 5ti čtení (z knih: Gen, Ex, Ez, Joel a Řím), 5ti žalmy, komentáři ke čtením, Evangelia podle Jana, homílie otce Jana a Te Deum. Následovala obnova svátosti biřmování. „Po celou její dobu se rozeznívaly nádherné písně, které napomáhaly k vnitřnímu usebrání se a vybízely k prosbě, aby i na nás Duch svatý dechl dech života jako v Ez 37,1-14 na mrtvé kosti, abychom s jeho pomocí dokázali být opravdovými křesťany. Na znamení osobního odevzdání a touhy po darech Ducha sv. jsme jednotlivě mohli přistupovat k oltáři, kde byla kadidelnice a přihodit zrnko v momentě, kdy se říkalo o jednotlivém daru co znamená, modlilo a prosilo za konkrétní dar“ (Renda). Modlitby mohutně stoupaly, tak velkým kadidlovým dýmem až libá vůně kadidla provoněla celou katedrálu. Následoval radostný zpěv aleluja během, kterého se slavnostně přenesl paškál, znamení světla a ohně do středu kostela. Otec Jan pronesl krátkou modlitbu a potom jsme si postupně začali rozžínat vlastní svíce s nimiž jsme obnovili naši křestní smlouvu s Bohem. Závěrečnou částí bylo požehnání oleje. Na znamení, že chceme obnovit biřmování, jsme jednotlivě přistupovali a byli na čelo pomazáni posvěceným olejem. Tím jsme oživili spolupráci s milostí DuchaSvatého. Stále zněly písně a nakonec chvály. Čas plynul rychle a zvony odbíjely půlnoc. V Adalbertinu nás čekalo agapé:o). Všichni jsme byli naplnění radostí Ducha Svatého! Nedělní slavnost seslání Ducha Svatého. „Hned v neděli ráno jsme se sešli v kapli, abychom se všichni spojili v modlitbě ranních chval. Při této modlitbě jsme zvlášť prosili o požehnání pro jednotlivce, kteří budou sloužit na prázdninových rekolekcích. Také čtyři lidé dostali křížek, jako znak animátorské služby v Hnutí. Byli jimi Bubu (Anežka), Miška, Renda a Janča. Po rychlé snídani jsme spěchali do kaple sv. Klimenta, abychom se připravili na akt rozeslání svící na prázdninové akce. Celá mše byla krásným vrcholem celého setkání a opravdovou oslavou Boha. Mše byla poděkováním Bohu za patnáctileté fungování diecézní charity Hradec Králové. A musím přiznat, že byla nesmírně silná. Hned na začátku byly požehnány růže, které symbolizují Ducha Svatého, celou mši doprovázely nádherné zpěvy, při čteních a přímluvách se zapojovali někteří oázáci. Velmi obohacující byla i homílie otce biskupa Dominika. Vycházel z významu letnic u židů a zdůraznil to, co je důležité dnes pro nás. Velmi mě oslovila velice pravdivá myšlenka, která by se dala asi takto parafrázovat – jako že ty „povinnosti“, které „musíme konat“ nejsou povinnosti v pravém slova smyslu, protože jsou výrazem naší LÁSKY a zní vycházejí. (No, otec biskup to řekl 4 slovy a znělo to prostě úžasně). Po mši svaté jsme se všichni sešli u oltáře Panny Marie, kde jsme poprosili o požehnání. A nakonec už jen úklid, rychlý oběd a cesta domů. Nakonec jsme ještě stihli i nanuka!!! Protože jsme byli trochu brzo na nádraží, mohli jsme splnit plán do poslední tečky a pochutnat si. Bohu díky za tak krásně prožitou slavnost Seslání Ducha Svatého. Určitě příště pojeďte!“ (Janča).
Za celý víkend velké BOHU DÍKY a CHVÁLA PÁNU!Miška :o)
Počet zobrazení: 2479,  Datum vydání: 07.06.2007  15:16:25
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)