Anděl Páně Svatého Otce po beatifikační mši svaté (Krakov-park Blonie 18. 8. 2002)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Čtvrtek 22. dubna  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Anděl Páně Svatého Otce po beatifikační mši svaté (Krakov-park Blonie 18. 8. 2002)

Pamatuji si, že přesně před třiceti roky, 16. srpna, jsem se na místě Blyszcz v blízkosti Tylmanowa mohl zúčastnit takzvaných „Dnů společenství“.

Dříve než modlitbou Anděl Páně zakončíme tuto liturgii, rád bych se obrátil na mladé lidi. Během této návštěvy bohužel nebylo možné zorganizovat zvláštní setkání s těmi, kteří mě po celou dobu mé dlouhé poutě doprovázeli. Vím, že je zde v této chvíli přítomna početná skupina členů hnutí „Světlo a život“, kteří se po celou noc modlili v kostele svatého Petra a Pavla ve farnosti Všech svatých, aby se během této slavné mše svaté mohli setkat s papežem. Pamatuji si, že přesně před třiceti roky, 16. srpna, jsem se na místě Blyszcz v blízkosti Tylmanowa mohl zúčastnit takzvaných „Dnů společenství“. Tehdy jsem říkal, že životní styl, který mladým lidem nabízí služebník Boží, otec Franciszek Blachnicki, je mi velmi blízký. Tento názor jsem nikdy nezměnil. Děkuji Bohu za toto hnutí, které během uplynulých dní minulosti přineslo do srdcí mladých lidí tolik duchovních plodů, a které dnes představuje prostředí podporující duchovní růst mládeže a rodin. Milovaní členové hnutí Oasi, jako krakovský biskup jsem se vás svou přítomností snažil vždy podporovat; jako biskup Říma vás budu i nadále doprovázet nepřetržitými modlitbami a duchovní blízkostí. Kéž láska k Eucharistii a Bibli božským světlem vždy ozařuje stezky vaší pozemské pouti. Nejdražší mladí přátelé! Před nedávnem se v kanadském Torontu odehrálo výjimečné setkání mladých lidí z celého světa, které se pod názvem Světový den mládeže opakuje každé dva roky. Byla to nádherná událost, prožitá v duchu víry. Právě víra představuje pevný základ nadšených snah a mladistvých předsevzetí. Jak jsem již řekl, zažili jsme na březích jezera Ontaria zkušenost obyvatel Galileje, kterým Ježíš, u Tiberiatského jezera, svěřil poselství o Blahoslavenstvích. Dnes se k této zkušenosti, majíce na mysli poselství Božího milosrdenství, opět vracím. Toto poselství vám prostřednictvím svaté Faustiny Bůh svěřil proto, abyste v jeho světle mohli lépe pochopit, co to znamená být chudí v duchu, milosrdní, tvůrci pokoje, lační a žízniví po spravedlnosti a nakonec také pronásledovaní pro jméno Ježíše. Neustále je zapotřebí svědectví lidí, kteří podle Blahoslavenství žijí. Je jich potřeba také dnes. Prosím Boha o to, aby váš život, prožitý podle těchto božských nároků, představoval přitažlivé svědectví o milosrdenství dnešní doby. Zvláště chci také pozdravit členy Sdružení přátel nemocných malomocenstvím otce Jana Beyzyma, které s velkým úspěchem (velkými plody) pokračuje v jeho poslání pomáhat malomocným. Žádám vás, abyste nikdy nezanechali vašeho milosrdného díla. Kéž vás v tom váš patron podporuje! Prostřednictvím pana kardinála Armanda Gaétana Razafindatandra, arcibiskupa z Atananarive, pozdravuji celou madagaskarskou církev. Tu svěřuji do ochrany Panny Marie Čenstochovské. Úcta vůči ní patří k jedinečnému dědictví blahoslaveného Jana Beyzyma. Zdravím poutníky z varšavské arcidiecéze, v jejichž čele stojí kardinál primas. Arcibiskup Sigismondo Felice Felinski byl blahoslaven v Krakově, neboť svůj život prožil právě zde. Navždy však zůstane patronem vaší arcidiecéze, ve které, i přes krátkou dobu svého působení, zanechal nesmazatelnou stopu svého hlubokého duchovního života. Na jeho přímluvu vyprošuji hlavnímu městu a jeho obyvatelům skutečnou prosperitu! Nemohu zapomenout ani na diecézi Przemysl, která se dnes raduje z toho, že byl do slávy blahoslavených uveden otec Jan Balicki. Zdravím arcibiskupa Jósefa, kněze a všechny věřící, a prosím Boha o to, aby úcta k novému patronovi přinesla do všech lidských srdcí bohaté plody milosti. Zdravím otce jezuity a jejich generála. Dnes máte nového blahoslaveného: Jana Beyzyma. Ať se pro vás jeho zasvěcení se Bohu a potřebnému člověku stane příkladem, který vás bude povzbuzovat k tomu, abyste na sebe, na základě požadavků doby, brali stále nové a nové úkoly. Ještě jednou zdravím „Serafínské“ sestry, o kterých jsem se již jednou zmínil. Přeji jim, aby rostl jak počet jejich členek, tak zásluh před Bohem i před lidmi. Na závěr je potřeba respektovat také hosty, kteří přišli z různých částí světa. Dovolte mi tedy, abych pozdravil poutníky z Litvy, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Uzbekistánu, Slovenska, České republiky, Maďarska, Itálie, Rakouska, Kanady, Anglie, Francie, Německa, Švýcarska, Spojených států amerických a dalších zemí. Jejich přítomnost svědčí o tom, že se úcta k Božímu milosrdenství šíří po celé zemi. A to díky Bohu! Jsem přesvědčen o tom, že toto poselství přinesou svým rodinám a do míst, ve kterých žijí. Prosím za to, aby se (toto poselství) stalo darem míru a naděje pro všechny lidi dobré vůle.
Převzato ze stránek České sekce Vatikánského rozhlasu - Přeložil Jiří Sýkora


Počet zobrazení: 3266,  Datum vydání: 08.06.2006  14:12:18
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)